Dana 22.04.2017. godine u 19.00 sati, održana je Izborna Skupština udruge Dubrava Wireles, a o kojoj je vođen slijedeći

 

ZAPISNIK

o radu i odlukama izborne skupštine

 

Udruge korisnika bežičnih sustava i informatičkih tehnologija Dubrava Wireless, započete 22. travnja 2017. god. u Dubravi, Trg Slobode 3, s početkom u 19,00 sati.

Izborna Skupština je počela sa 35 minutnim kašnjenjem jer nije bila prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine s pravom glasa, te se prema čl. 21. toč. 5 Statuta Udruge čeka 30 minuta, a nakon čega Skupština može odlučivati samo s nazočnim članovima skupštine koji imaju pravo glasa.

Dalibor Đurić, predsjednik Udruge DubravaWiFi, otvorio je Izbornu skupštinu, pozdravio prisutne članove (24 člana od 69 članova), i zahvalio im se na dolasku.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

 

DNEVNI RED:

1.      Otvaranje Izborne skupštine i pozdravni govor,

2.      Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3.      Utvrđivanje broja nazočnih,

4.      Izbor predsjednika i dopredsjednika Udruge,

5.      Donošenje Odluke o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje.

  

Ad 2.)

Članovi jednoglasno predlažu Sunčicu Đurić za zapisničara Izborne skupštine, a Miroslava Manić i Damira Melnjak za ovjerovitelje Zapisnika izborne Skupštine Udruge.

 

Ad 3.)

Sunčica Đurić, po obavljenoj verifikaciji obavijestila je prisutne da je na Izbornoj Skupštini prisutno 24 člana od ukupno 69 članova Udruge.

  

Ad. 4)

Skupština udruge za Predsjednika Udruge predlaže Dalibora Đurić, a za Dopredsjednika Sunčicu Đurić.

Po provedenom glasovanju donijeta je slijedeća

ODLUKA

 Jednoglasno je usvojen prijedlog za imenovanje Dalibora Đurić za Predsjednika Udruge, a Sunčice Đurić za Dopredsjednika Udruge.

  

Ad 5.)

Prijedlog za donošenje Odluke o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge. 

Po provedenom glasovanju donijeta je slijedeća

ODLUKA

Jednoglasno se usvaja Odluka o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje.

 

 

Završeno u 20,00 sati.